Language:
Kania (pow. stargardzki)

Registry Office
births: 1875

Total entries: 16

Indexing:
- Basia Rajkowska